İFLAS İDARE MEMURLUĞU ve İCRA VE İFLAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İcra ve İflas Mevzuatından kaynaklı konularda iflas idare memurluğu ve bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

TAKİP TALEBİ Asıl Alacak
İşlemiş faizi
Protesto
Çek tazminatı
Komisyon + ihbar masrafı
İlama bağlı feri alacaklar
Takip çıkışı
TBK 100. MADDE  UYGULAMASI
DOSYA (KAPAK) HESABI Takip çıkışı
Takip Sonrası işleyen Faiz
İcra Masrafı
Vekalet Ücreti
Tahsil Harcı
Dosya Borcu
REDDİYAT Tahsil Harcı
Cezaevi Harcı
Damga vergisi

Üç temel belgenin incelemesinden sonra ikinci bölümde Bilirkişi raporu hazırlanması sırasında karşılaşabileceğimiz bir çok özel durumu değerlendiriyoruz (İlamlı takip sonrası kararın değişmesi, kararın bozulması, icra dairesince yapılan yanlış ödemeler, takas mahsup hesaplamaları, takibe konu evraktaki rakamların birbirini tutmaması, icra takibinden önce yapılan ödemelerin durumu, Tehiri icra kararı için yapılacak hesaplama, karşılıksız çeke faiz işler mi, yabancı para alacaklarında icra inkar tazminatı hesaplaması, vb.)


İpotek ve Rehin için yapılan takipler Üst Sınır İpotekleri ve ipotek miktarını aşan alacakların durumu , Bankalarca yapılan icra takiplerindeki özel durumlar , uygulanan faiz oranları , Tüketici kredileri , Genel Kredi Sözleşmeleri değerlendirilmektedir.

Üçüncü Bölümde ise İflas Hesaplamaları ve Konkordato konusunu değerlendiriyoruz. Depo kararı üzerine yapılacak hesaplama, Rehinli ve adi alacaklarda faiz hesaplaması , kayıt ve kayıt terkin davaları , vadesi gelmemiş alacakların hesaplanması vb. konuları değerlendiriyoruz.


Eğitim sadece hesaplamaya yönelik olmayıp , davalarda karşımıza çıkabilecek özel durumlara ilişkin sorunları ve Yargıtay kararlarını da içermektedir.
 

GENEL OLARAK İFLAS

 

İFLAS HUKUKU

 

A. İflasın hukuki niteliği ve özellikleri

B. İflas organları

            I. İflasın resmi organları

                    1. İcra dairesi

                    2. İflas dairesi

                    3. İcra mahkemesi

                    4. Asliye ticaret mahkemesi

                    5. Bölge adliye mahkemesinin ve Yargıtayın iflasla ilgili hukuk daireleri

            II. İflasın özel organları

C. İflas sebebi

D. Her alacaktan dolayı iflas istenebilmesi

 

İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER

 

A. Tacirler ve TTK gereğince tacir sayılan kişiler

B. Tacir olmamalarına rağmen tacirlere ilişkin hükümlere tabi olan kişiler

C. Tacir olmadıkları halde iflasa tabi olan kişiler

             I. Şahıs şirketlerinin ortakları

            II. Miras ortaklığı

           III. Ticareti terk eden kişiler

          IV. Konkordato ile ilgili bazı hallerin gerçekleşmesi halinde iflas

            V. Banka yöneticileri ve denetçileri

          VI. Sermaye piyasası kurumu ortakları ve yöneticileri

D. İflasa tabi olmanın iflas davasının özel dava şartı olması

E. İflasa tabi kişiye karşı başvurulan takip yolunun değiştirebilmesi

 

İFLASTA YETKİ

 

A. Yetkili icra dairesi

B. Yetkili asliye ticaret mahkemesi

C. Yetkili iflas dairesi

 

GENEL İFLAS YOLU

 

A. Genel olarak

B. İflas takip talebi

C. İflas ödeme emri

D. İflas davası

            I. Davanın açılması

II. Yargılama usulü

                    1. Ödeme emrine itiraz edilmemişse

                    2. Ödeme emrine itiraz edilmişs

III. İflas kararı

IV. İflas davasında muhafaza tedbirleri

          V. İflas harç ve giderleri

 

ÖZEL İFLAS YOLLARI

 

A. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu

            I. İflas takip talebi

            II. Ödeme emri

            III. İflas davası

1. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ve şikayet yoluna başvurulmaması halinde iflas davası

2. Ödeme emrine itiraz edilmesi ve şikayet yoluna başvurulması halinde iflas davası

B. Doğrudan doğruya iflas yolu

            I. Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflas

            II. Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflas

C. Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflası

            I. İflas talebi zorunluluğu

            II. İflasın ertelenmesi

                       1. Genel olarak

                       2. İflas erteleme yargılaması

                       3. İflas erteleme kararı ve sonuçları

          IV. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi

 

 

İFLASIN MÜFLİS BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

 

 1. İflasın borçlunun (müflisin) mal, alacak ve hakları

   hakkında doğurduğu hukuki sonuçlar

  1. İflas masası
  2. İflas masasına girecek mal, alacak ve haklar
  3. İflas masasından çıkarılabilecek olan mal, hak ve alacaklar
 2. İflasın müflisin tasarruf yetkisi üzerindeki sonuçları
 1. Müflisin iflas masasına giren mal, hak alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması
 2. Müflis aleyhindeki bazı takiplerin durması ve düşmesi
 3. Bazı hukuk davalarının ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonrasına kadar durması

 

 

 

İFLASIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

 

 1. Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi
 2. Faizlerin işlemeye devam etmesi
 3. Geciktirici şarta veya belirsiz süreye bağlı alacakların durumu
 4. Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi
 5. İflasta takas
 6. Müflisin kefil olduğu borçlar
 7. Müşterek borçluların aynı zamanda iflası
 8. Müflisle birlikte borçlu olanlardan birinin borcu kısmen ödemiş olması
 9. Kollektif şirket ve ortaklarının iflası
 10. Komandit şirket ve komandite ortakların iflası
 11. Adi ve rehinle alacakların sırası
  1. Rehinli alacaklar
  2. Adi alacaklar
 12. Adi alacakların ödenme sırası
 1. İmtiyazlı adi alacaklar
 2. İmtiyazsız adi alacaklar

 

 

İFLAS MASASININ OLUŞMASI

 

 1. Defter tutulması
 2. İflas masasındaki malların muhafazası
 3. Müflisin yükümlülükleri
 4. Tasfiye şeklinin belirlenmesi
 1. İflas tasfiyesinin tatili
 2. Basit tasfiye usulünün uygulanması
 3. Adi tasfiye usulünün uygulanması

 

            İFLAS MASASININ YÖNETİMİ

 

 1. Genel olarak
 2. Birinci alacaklılar toplantısı
 3. İflas idaresi

 

İFLAS MASASI İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI

 

 1. İflasta istihkak davaları
  1. Malın iflas masasının elinde olması halinde istihkak davası
  2. Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası
 2. İflas masası alacaklarını tahsili
 3. Acele satışlar
 4. Alacakların incelenmesi
 5. Sıra cetveli
  1. Sıra cetvelinin düzenlenmesi
  2. Sıra cetveline karşı başvuru yolları
   1. Şikayet
   2. Sıra Cetveline İtiraz Davası
    1. İflas masasına karşı açılan sıra cetveline itiraz davası (kayıt kabul davası)
    2. Bir alacaklının diğer bir alacaklıya karşı açtığı itiraz davası (kayıt silme davası)

      

      

 6. Alacakların geç bildirilmesi
 7. İkinci alacaklılar toplantısı

 

İFLAS MASASI MALLARININ SATIŞI VE PARALARIN         PAYLAŞTIRILMASI

 

                  A. İflas masası mallarının satışı

    I. Satış usulünün belirlenmesi

   II. Satışın yapılması

                  B. Paraların paylaştırılması

     I. Pay cetveli ve son hesap

    II. Paraların dağıtılması

   III. Borç ödemeden aciz belgesi

   IV. Masaya yazdırılmamış olan alacaklar

 

İFLASIN KAPANMASI VE İFLASIN KALDIRILMASI

 

A. İflasın kapanması

     I. Genel olarak

     II. İflas kapandıktan sonra yeni mal bulunması

                  B. İflasın kaldırılması

                       I. İflasın kaldırılması sebepleri

                       II. İflasın kaldırılması usulü

                      III. İflasın kaldırılmasının hükümleri

 

      İFLAS İDARE MEMURLARI

 

                A. İflas idare memurlarının atanması

           

                B. İflas idare memurlarının yetkileri

 

                C. İflas idare memurlarının görevleri

 

                D. İflas idare memurlarının sorumlulukları

 

                E. Sıra Cetveli Hazırlanması

 

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

1.200 TL (KDV Dahil)

Programın Süresi:

Üç gün toplam 24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.